خانه / تعرفه فاکتور

تعرفه تحریر و کتان تعرفه گلاسه تعرفه کارت ویزیت تعرفه پاکتA4،A5و… تعرفه تراکت ریسو تعرفه فاکتور تعرفه ست اداری تعرفه انواع لیبل تعرفه پوستر،فولدرو کاتالوگ تعرفه چاپ لیوان کاغذی

جنس کارشمارهسایزیک رو
ــــــــــ
دو رو
چاپ عادی
__________
قیمت
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۵۰۰A5 دو نسخهیک رو۷۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۵۰۰A5 سه نسخهیک رو۹۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۵۰۰A4 دو نسخهیک رو۹۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۵۰۰A4 سه نسخهیک رو۱۴۵۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰A5 دو نسخهیک رو۹۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰A5 سه نسخهیک رو۱۳۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰A4 دو نسخهیک رو۱۶۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور تحریر ۸۰ گرم+ الوان ایرانی ۶۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰A4 سه نسخهیک رو۱۸۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور دسته چکی تحریر سفید ۸۰ گرم (ریسو)۵۰۰ 10 × 21یک رو۳۰۰۰۰ تومان
__________
-
فاکتور دسته چکی تحریر سفید ۸۰ گرم (ریسو)۱۵۰۰ 10 × 21یک رو۴۵۰۰۰ تومان
__________
-
جنس کارشمارهسایزNCRتحریر
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰A3 دو نسخه ۵۱۰۰۰۰ تومان۳۸۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰A3 سه نسخه ۷۲۰۰۰۰ تومان۵۶۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰A4 دو نسخه ۲۵۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰A4 سه نسخه ۳۴۴۰۰۰ تومان۲۹۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰A5 دو نسخه ۱۴۴۰۰۰ تومان۱۲۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰A5 سه نسخه ۲۱۰۰۰۰ تومان۱۸۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰B5 دو نسخه ۱۶۴۰۰۰ تومان۱۴۴۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۱۰۰۰B5 سه نسخه ۲۵۰۰۰۰ تومان۲۱۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰A3 دو نسخه ۶۵۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰A3 سه نسخه ۸۳۰۰۰۰ تومان۷۴۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰A4 دو نسخه ۳۳۶۰۰۰ تومان۲۶۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰A4 سه نسخه ۴۵۰۰۰۰ تومان۳۹۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰A5 دو نسخه ۱۹۶۰۰۰ تومان۱۶۴۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰A5 سه نسخه ۲۷۰۰۰۰ تومان۲۵۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰B5 دو نسخه ۲۳۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۱۰۰۰B5 سه نسخه ۳۱۶۰۰۰ تومان۲۸۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰A3 دو نسخه ۳۲۰۰۰۰ تومان۷۱۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰A3 سه نسخه ۴۱۰۰۰۰ تومان۸۳۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰A4 دو نسخه ۴۷۰۰۰۰ تومان۳۸۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰A4 سه نسخه ۵۸۰۰۰۰ تومان۵۶۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰A5 دو نسخه ۲۷۰۰۰۰ تومان۲۴۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰A5 سه نسخه ۳۷۰۰۰۰ تومان۳۱۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰B5 دو نسخه ۳۲۰۰۰۰ تومان۳۳۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تمام رنگی۱۰۰۰B5 سه نسخه ۴۱۰۰۰۰ تومان۴۸۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۲۰۰۰A6 دو نسخه۱۸۸۰۰۰ تومان۱۷۲۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۲۰۰۰A6 سه نسخه۲۸۸۰۰۰ تومان۲۶۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۲۰۰۰A6 دو نسخه۲۴۰۰۰۰ تومان۲۰۸۰۰۰ تومان
فاکتور افست دو رنگ (مشکی و قرمز ، مشکی یا سرمه ای)۲۰۰۰A6 سه نسخه۳۶۸۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۲۰۰۰A6 دو نسخه۳۳۲۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان
فاکتور افست تک رنگ مشکی یا سرمه ای۲۰۰۰A6 سه نسخه۴۸۰۰۰۰ تومان۴۳۲۰۰۰ تومان
محصولات و خدمات ما
خبر نامه
اطلاع از آخرین محصولات و خدمات چاپ سیدی